Regulamin

REGULAMIN Escape Room  – Escape ARENA

 1. Wszystkie zasady firmy Escape ARENA (zwaną dalej Organizatorem) określa niniejszy regulamin i odbiorca (zwany dalej Graczem) usługi (zwanej dalej Grą) jest zobowiązany zapoznać się z nim oraz go przestrzegać. Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu jest brak możliwości udziału w grze.
 2. Gracz bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ciała); nie zaleca się gry osobom chorującym na klaustrofobię, nyktofobię lub z innymi lękami, w tym lęk wysokości; czy zaburzeniami psychicznymi.
 3. Kobiety w ciąży mogą brać udział w Grze; ze względów bezpieczeństwa prosimy o przekazanie tej informacji prowadzącemu Grę, przed jej rozpoczęciem.
 4. Gracz w stanie nietrzeźwym, będący pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających nie może brać udziału w grze. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia usługi takim osobom, bez zwracania kosztów (jeśli gra była opłacona wcześniej).
 5. W trakcie Gry obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia, zażywania środków odurzających.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia łatwopalnych przedmiotów do pokojów zagadek (np. zapalniczka, zapałki). W pokojach znajdują się gaśnice, których Gracz może użyć w razie wypadku. Drogi ewakuacyjne są widoczne dla wszystkich gości.
 7. Gracz zobowiązany jest przyjść na 15 minut przed czasem planowanej Gry . Spóźnienie powyżej 15 minut bez poinformowania Organizatora skutkuje tym, że rezerwacja przepada. Jeśli żaden inny Gracz nie zarezerwował Gry na następną przewidzianą godzinę tego dnia, a Organizator został powiadomiony o spóźnieniu telefonicznie (nie dłużej niż 15 min spóźnienia), może on poprowadzić Grę dla spóźnionych Graczy.
 8. Gra w pokojach: Jaskinia Hazardu, Galaktyka Tajemnic i Wikingowie · Amulety Mocy jest przeznaczona dla 2-5 graczy.
 9. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia bądź zabrudzenia odzieży, obuwia, innych przedmiotów Graczy, a także nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie firmy rzeczy należące do Graczy.
 10. Gracz jest zobowiązany do bezwzględnego przeczytania instrukcji obsługi jakichkolwiek urządzeń, które znajdują się w pokojach zagadek.
 11. Rezerwacja tego samego dnia jest możliwa i zaakceptowana TYLKO w przypadku potwierdzenia telefonicznego przynajmniej 2h przed Grą. Brak potwierdzenia telefonicznego skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 12. Graczowi przysługuje jedna zmiana terminu, nie później niż 24h przed planowaną grą. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (501 303 413) lub mailowy (biuro@escapearena.pl).
 13. Gracz ma prawo do anulowania rezerwacji co najmniej 24h przed zarezerwowaną przez niego grą. Może to zrobić telefonicznie (501 303 413) bądź e-mailowo (biuro@escapearena.pl). Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem escapearena.pl/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.
 14. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w Escape ARENA.
 15. Rezerwacji Gry można dokonać na dwa sposoby:
  • Rezerwacja telefoniczna, pod nr tel. 501 303 413 (należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, ilość osób oraz ewentualny kod rabatowy)
  • Rezerwacja internetowa, poprzez stronę www.escapearena.pl.
  • W przypadku braku rezerwacji w dany dzień, siedziba firmy pozostaje zamknięta.
 16. Reklamacje dotyczące świadczonych usług Gracz może składać w formie elektronicznej na adres biuro@escapearena.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres poczty elektronicznej
  • przedmiot reklamacji
  • okoliczności uzasadniające reklamację
  • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Escape ARENA nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana uczestnikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 17. Gracz ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z udzielonymi mu usługami. Między innymi, Gracz ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Graczem a Organizatorem,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Gracz może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
  • Gracz może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 18. W przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację.
 19. W celu dokonania rezerwacji spersonalizowanej np. urodziny, wieczór panieński/kawalerski, impreza firmowa itp. prosimy o kontakt z pracownikiem w celu ustalenia szczegółów.
 20. W Grze mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia lub młodsze, z pełnoletnim opiekunem, który jest za niego odpowiedzialny. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i nie przebywają pod opieką osoby pełnoletniej muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody udostępniony jest na naszej stronie, pod adresem escapearena.pl/zgoda-rodzicow. Nie zaleca się dzieci młodszych, poniżej 10 roku życia, ze względu na klimat w pokojach.
 21. W trakcie trwania Gry obowiązuje bezwzględny zakaz używania wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego, m.in. telefonów komórkowych; nagrywania oraz robienia zdjęć; używania swoich latarek, narzędzi itp. Ten sprzęt Gracz może wyłączyć lub przechować u Organizatora.
 22. Przebieg Gry jest monitorowany (obraz i dźwięk, niedostępny dla osób trzecich).
 23. Gracz zobowiązany jest do nieniszczenia mienia, w przypadku uszkodzeń do niezwłocznego poinformowania Organizatora oraz pokrycia ewentualnych kosztów naprawy, wyznaczonych przez Organizatora.
 24. Pracownik Escape ARENA posiada prawo przerwania Gry w pokoju, jeśli zachowanie Graczy będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).
 25. Gracz przychodzi w wygodnym stroju, nie krępującym ruchów. W przypadku złego samopoczucia Gracza, istnieje możliwość przerwania Gry bądź wypuszczenia danego Gracza wyjściem awaryjnym. Wyjście awaryjne jest wyraźnie oznaczone tabliczką i NIE BIERZE UDZIAŁU W GRZE. Użycie go i wyjście przez nie jest równoznaczne z zakończeniem gry. Istnieje wyjątek w pokoju Galaktyka Tajemnic, gdzie drzwi wyjściowe oznaczone tabliczką biorą udział w Grze.
 26. Kupon Rabatowy/Voucher uprawnia do jednorazowej Gry. Formularz rezerwacji posiada możliwość wpisania kodu zniżkowego. W przypadku jego wpisania, zostanie naliczona zniżka. Kupon/voucher należy zabrać ze sobą i okazać pracownikowi przed Grą.
 27. Jakiekolwiek promocje, które oferuje Organizator, nie łączą się ze sobą.
 28. Płatności za Grę można dokonać w formie przelewu bankowego przez Przelewy24 na stronie escapearena.pl oraz płatność na miejscu: gotówką, kartą płatniczą lub kodem Blik, a także poprzez platformę Lockme.pl.
 29. Dane do firmy: „MAŁGORZATA ADAMEK PUHP “GOJA“ – ESCAPE ARENA” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 779-146-24-61 REGON: 634171736
  • Siedziba: ul. Krauthofera 55, 60-202 Poznań
  • e-mail: biuro@escapearena.pl
  • Telefon: 501 303 413
  • Strony www:
   • www.escapearena.pl
   • www.facebook.com/EscapeARENApl
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.
 31. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przebieg Gry jest nagrywany i w związku z tym Organizator Gry przetwarza dane osobowe Graczy w postaci ich wizerunku uwiecznionego na nagraniu.
 2. Dane osobowe Gracza przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Gry – zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Gry –  Małgorzata Adamek PUHP „GOJA” – ESCAPE ARENA  ul. Krauthofera 55 60-202 Poznań.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • a) zgoda Gracza,
  • b) art. 6 ust. 1 lit d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Gracza oraz innych graczy, a także Organizatora Gry i jego pracowników,
  • c) art. 6 ust. 1 lit f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych).
 5. Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego danych.
 6. Dane osobowe Graczy przetwarzane są przez czas w którym toczy się Gra, oraz po jej zakończeniu (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych).
 7. Udział w Grze i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Grze. Każdy Gracz ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres biuro@escapearena.pl.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Graczowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.
 10. Administrator danych osobowych przekazuje dane Gracza podmiotowi: Małgorzata Adamek PUHP Goja – “Escape Arena”. Dane mogą też być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego z mocy prawa.