EscapeArena

Regulamin

Regulamin Escape Room - Escape Arena

 1. Wszystkie zasady firmy Escape ARENA (zwaną dalej Organizatorem) określa niniejszy regulamin i odbiorca (zwany dalej Graczem) usługi (zwanej dalej Grą) jest zobowiązany zapoznać się z nim oraz go przestrzegać. Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu jest brak możliwości udziału w grze.
 2. Gracz bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ciała); nie zaleca się gry osobom chorującym na klaustrofobię, nyktofobię lub z innymi lękami, w tym lęk wysokości; czy zaburzeniami psychicznymi.
 3. Kobiety w ciąży mogą brać udział w Grze; ze względów bezpieczeństwa prosimy o przekazanie tej informacji prowadzącemu Grę, przed jej rozpoczęciem.
 4. Gracz w stanie nietrzeźwym, będący pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających nie może brać udziału w grze. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia usługi takim osobom, bez zwracania kosztów (jeśli gra była opłacona wcześniej).
 5. W trakcie Gry obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia, zażywania środków odurzających.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia łatwopalnych przedmiotów do pokojów zagadek (np. zapalniczka, zapałki). W pokojach znajdują się gaśnice, których Gracz może użyć w razie wypadku. Drogi ewakuacyjne są widoczne dla wszystkich gości.
 7. Gracz zobowiązany jest przyjść przed czasem planowanej Gry. Spóźnienie powyżej 15 minut bez poinformowania Organizatora skutkuje tym, że rezerwacja przepada. Jeśli żaden inny Gracz nie zarezerwował Gry na następną przewidzianą godzinę tego dnia, a Organizator został powiadomiony o spóźnieniu telefonicznie (nie dłużej niż 15 min spóźnienia), może on poprowadzić Grę dla spóźnionych Graczy.
 8. Gra jest przeznaczona dla 2-5 graczy.
 9. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia bądź zabrudzenia odzieży, obuwia, innych przedmiotów Graczy, a także nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie firmy rzeczy należące do Graczy.
 10. Gracz jest zobowiązany do bezwzględnego przeczytania instrukcji obsługi jakichkolwiek urządzeń, które znajdują się w pokojach zagadek.
 11. Rezerwacja tego samego dnia jest możliwa i zaakceptowana TYLKO w przypadku potwierdzenia telefonicznego przynajmniej 2h przed Grą. Brak potwierdzenia telefonicznego skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 12. Graczowi przysługuje jedna zmiana terminu, nie później niż 24h przed planowaną grą. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (502 753 600) lub mailowy (biuro@escapearena.pl).
 13. Gracz ma prawo do anulowania rezerwacji co najmniej 24h przed zarezerwowaną przez niego grą. Może to zrobić telefonicznie (502 753 600) bądź e-mailowo (biuro@escapearena.pl). Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem escapearena.pl/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy. W przypadku nie anulowania rezerwacji na czas, rezerwacja opłacona przepada. W przypadku rezerwacji nieopłaconej Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Gracza, który zarezerwował grę, na kwotę zgodną z obowiązującym aktualnie cennikiem.
 14. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w Escape ARENA.
 15. Rezerwacji Gry można dokonać na dwa sposoby:
  1. Rezerwacja telefoniczna, pod nr tel. 502 753 600 (należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, ilość osób oraz ewentualny kod rabatowy)
  2. Rezerwacja internetowa, poprzez stronę www.escapearena.pl.

   W przypadku braku rezerwacji w dany dzień, siedziba firmy pozostaje zamknięta.
 16. Reklamacje dotyczące świadczonych usług Gracz może składać w formie elektronicznej na adres biuro@escapearena.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres poczty elektronicznej
  • przedmiot reklamacji
  • okoliczności uzasadniające reklamację

   Ustosunkowanie się do reklamacji przez Escape ARENA nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana uczestnikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 17. Gracz ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z udzielonymi mu usługami. Między innymi, Gracz ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Graczem a Organizatorem,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

   Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Gracz może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

   Gracz może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 18. W przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację.
 19. W celu dokonania rezerwacji spersonalizowanej np. urodziny, wieczór panieński/kawalerski, impreza firmowa itp. prosimy o kontakt z pracownikiem w celu ustalenia szczegółów.
 20. W Grze mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia lub młodsze, z pełnoletnim opiekunem, który jest za niego odpowiedzialny. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i nie przebywają pod opieką osoby pełnoletniej muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody udostępniony jest na naszej stronie, pod adresem escapearena.pl/zgoda-rodzicow. Nie zaleca się dzieci młodszych, poniżej 10 roku życia, ze względu na klimat w pokojach.
 21. W trakcie trwania Gry obowiązuje bezwzględny zakaz używania wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego, m.in. telefonów komórkowych; nagrywania oraz robienia zdjęć; używania swoich latarek, narzędzi itp. Ten sprzęt Gracz może wyłączyć lub przechować u Organizatora.
 22. Przebieg Gry jest monitorowany (obraz i dźwięk, niedostępny dla osób trzecich).
 23. Gracz zobowiązany jest do nieniszczenia mienia, w przypadku uszkodzeń do niezwłocznego poinformowania Organizatora oraz pokrycia ewentualnych kosztów naprawy, wyznaczonych przez Organizatora.
 24. Pracownik Escape ARENA posiada prawo przerwania Gry w pokoju, jeśli zachowanie Graczy będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).
 25. Gracz przychodzi w wygodnym stroju, nie krępującym ruchów. W przypadku złego samopoczucia Gracza, istnieje możliwość przerwania Gry bądź wypuszczenia danego Gracza wyjściem awaryjnym. Wyjście awaryjne jest wyraźnie oznaczone tabliczką i NIE BIERZE UDZIAŁU W GRZE. Użycie go i wyjście przez nie jest równoznaczne z zakończeniem gry. Istnieje wyjątek w pokoju Galaktyka Tajemnic, gdzie drzwi wyjściowe oznaczone tabliczką biorą udział w Grze.
 26. Kupon Rabatowy/Voucher uprawnia do jednorazowej Gry. Formularz rezerwacji posiada możliwość wpisania kodu zniżkowego. W przypadku jego wpisania, zostanie naliczona zniżka. Kupon/voucher należy zabrać ze sobą i okazać pracownikowi przed Grą.
 27. Jakiekolwiek promocje, które oferuje Organizator, nie łączą się ze sobą.
 28. Płatności za Grę można dokonać w formie przelewu bankowego przez Przelewy24 na stronie escapearena.pl oraz płatność na miejscu: gotówką, kartą płatniczą lub kodem Blik, a także poprzez platformę Lockme.pl.
 29. Dane do firmy: „MAŁGORZATA ADAMEK PUHP GOJA – ESCAPE ARENA” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 779-146-24-61 REGON: 634171736
  • Siedziba: ul. Krauthofera 55, 60-202 Poznań
  • e-mail: biuro@escapearena.pl
  • Telefon: 502 753 600
  • Strony www:
   • www.escapearena.pl
   • www.facebook.com/EscapeARENApl
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.
 31. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przebieg Gry jest nagrywany i w związku z tym Organizator Gry przetwarza dane osobowe Graczy w postaci ich wizerunku uwiecznionego na nagraniu.
 2. Dane osobowe Gracza przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Gry – zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Gry –  Małgorzata Adamek PUHP „GOJA” – ESCAPE ARENA  ul. Krauthofera 55 60-202 Poznań.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) zgoda Gracza,
  b) art. 6 ust. 1 lit d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Gracza oraz innych graczy, a także Organizatora Gry i jego pracowników,
  c) art. 6 ust. 1 lit f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych).
 5. Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego danych.
 6. Dane osobowe Graczy przetwarzane są przez czas w którym toczy się Gra, oraz po jej zakończeniu (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych).
 7. Udział w Grze i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Grze. Każdy Gracz ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres biuro@escapearena.pl.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Graczowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.
 10. Administrator danych osobowych przekazuje dane Gracza podmiotowi: Małgorzata Adamek PUHP Goja – “Escape Arena”. Dane mogą też być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego z mocy prawa.
 11. Osoby które zgodzą się na wykonanie zdjęcia, otrzymają te zdjęcie drogą mailową, na adres mailowy podany w rezerwacji, jednocześnie wyrażają zgodę na udostępnienie przez nas tego zdjęcia w social mediach facebook, instagram.