regulamin konkursu 17.01

Regulamin konkursu Dobry rok nowy “Escape Arena” 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Małgorzata Adamek PUHP “GOJA”-Escape Arena, ul Krauthofera 55, 62-202 Poznań, podmiot jest zarejestrowany w CEIDG pod numerem NIP:   7791462461.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/EscapeARENApl/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

6. Konkurs trwa od 17.01.2020r. do 31.01.2020r. do godziny: 17:00

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 02.02.2020r. za pośrednictwem FanPage.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega: Napiszcie w komentarzach jakbyście polecili znajomym odwiedzenie Escape Roomu

10. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.(zastrzegamy sobie prawo do uhonorowonia innych uczestników konkursu) 

11. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą 1 historię, która ich zdaniem jest najbardziej inspirująca, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 

13. Uczestnik konkursu musi mieć polubiony fanpage, organizatora

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest: voucher do wybranego escape room’u w ESCAPE ARENIE(escape roomy należące do Organizatora Konkursu)

2. Nagrodę można odebrać osobiście, wcześniej lub przed samym wejściem do escape roomu, rezerwacja terminu musi odbyć się nie później niż na 2,5 godziny od rozpoczęcia rozgrywki

3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2020r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.